Вітаю Вас, Гість
Мета виховної роботи полягала в органічному поєднанні навчання і виховання, підпорядкуванні організації та змісту освіти завданням формування цілісної та всебічно розвиненої особистості, перетворенні системи моральних та духовних цінностей на важливий чинник виховання молодого покоління, відродження духовності українського народу, його менталітету. Першочерговим завданням виховної діяльності школи було формування громадянина в широкому розумінні громадянина: громадянин держави, Європи, людини ноосферного світогляду. В 2013-2014 навчальному році використовувалися традиційні та нетрадиційні форми роботи. Наша школа має багату історію, тому вже сформувалися певні ритуали шкільного життя: загально шкільні тематичні лінійки, екологічні акції, дні здоров’я, виставки, тематичні вечори, консультації для батьків дітей дошкільного підрозділу. Виховання почуття патріотизму ми починаємо з поваги до родини, школи, своєї малої Батьківщини. Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації.У зв'язку з цим виховна діяльність школи протягом навчального року спрямована згідно напрямків: • Здоров’язберігаюче виховання. • Превентивне виховання. • Морально-етичне виховання. • Художньо-естетичне виховання. • Громадянсько-патріотичне виховання. • Трудове виховання. • Фізичне виховання і пропаганда здорового способу життя. • Екологічне виховання. У закладі створена система самоврядування. У школі працюють 3 дитячі організації: «Барвінкова країна», «Веселка», «Старшокласники» За допомогою активістів парламенту під керівництвом заступника директора школи з виховної роботи, практичного психолога, учителів, класних керівників були організовані традиційні масові шкільні заходи: 1. Свято Першого та Останнього дзвоника 2. Свята Осені. 3. «Нумо, хлопці!». 4. Новорічні свята. 5. Концертна програма до 8 Березня. 6. День Перемоги. 7. Випускний бал для 11 класу. 8. День захисту дітей. Робота з морального виховання дітей у школі була спрямована на прищеплення та розвиток почуття моралі, міцних переконань громадянина України. Головним результатом діяльності школи в цьому напрямку було свідоме дотримання учнями встановлених правил, норм, прийнятих у суспільстві, виховання патріотизму, колективізму, громадянської відповідальності, самодисципліни та організованості. Цей планомірний цілеспрямований вплив на морально-емоційний розвиток особистості здійснювався через створення середовища, в якому формується духовна, емоційна, світоглядна сфери та поведінка відповідно до загальнолюдських та національних морально-етичних цінностей. У тісному зв’язку з громадянським та моральним вихованням і військово-патріотичне виховання, головною метою якого є формування психологічних та морально-вольових якостей, особистісних поглядів на сучасні події; самовиховання і самопідготовка, спрямовані на оволодіння певними світоглядними знаннями і уявленнями, фізичний розвиток особистості. Патріотизм учнівської молоді має ґрунтуватися на історико-культурних традиціях народу, знанні героїчного минулого дружинників Київської Русі, Українського козацтва, січових стрільців, борців з німецьким фашизмом. Школярі брали участь у заходах присвячених 68-річниці визволення України від фашистів, а також проявили активність у конкурсі „Пам’ятні стежини Перемоги”. Екологічне виховання покликане забезпечити підростаюче покоління науковими знаннями про взаємозв’язок природи і суспільства, допомогти зрозуміти багатогранне значення природи для суспільства і кожної людини, сформувати розуміння, що природа – це першооснова існування людини, а людина – частина природи, виховати свідоме ставлення до неї, почуття відповідальності за навколишнє середовище. До традиційних шкільних справ можна віднести трудові десанти щодо благоустрою та озеленення пришкільної території. Протягом навчального року педагогічний колектив зосередив свої зусилля на пошуках таких форм і методів виховного процесу, які б забезпечували об’єднання зусиль педагогів і ініціативи дітей, спільні дії сім’ї, громадськості, спрямованих на попередження правопорушень серед підлітків та учнівської молоді. Кожного навчального року правовиховна робота школи є на особливому контролі у адміністрації школи та здійснюється за трьома напрямками: - правоосвітницька робота з учнями; - правова освіта батьків; - профілактика правопорушень. У школі протягом 2012-2013 навчального року було організовано такі форми правового навчання і виховання: - місячник правових знань (жовтень-листопад) - тематичні загальношкільні лінійки та класні години на правову тематику - виставки малюнків. - лекції, бесіди на правову тематику. - анкетування. - зустрічі, бесіди, круглі столи з працівниками правоохоронних органів - уроки правознавства. - олімпіади, конкурси - індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями. - батьківські лекторії. - відвідування проблемних сімей вдома. - рейди-перевірки. Практичним психологом школи Стетюхою Л.М. регулярно і ефективно проводяться корекційно-розвивальні заняття з учнями групи ризику та учнями, що потрапили у складні життєві умови. Працює загальношкільний штаб профілактики, на засіданнях якого розглядаються питання навчання та поведінки «проблемних учнів». Заклад тісно співпрацює з органами внутрішніх справ. На сьогодні на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх Недригайлівського РВ УМВС учні Червонослобідського НВК відсутні. Педагогічним колективом школи приділялася значна увага художньо-естетичному вихованню учнів та дітей дошкільного навчального закладу, сприянню творчому розвитку особистості. Школа завжди є активним учасником районних оглядів-конкурсів учнівської творчості. Учні навчального закладу є постійними учасниками і переможцями районного і обласного конкурсу «Сходинки духовності» (Керівник Мальованик Л.І.) Молодші школярі є активними учасниками інтелектуального конкурсу «Совенятко» . Також, школярі брали активну участь у конкурсі «Учень року», у розвитку дитячого туризму, у виставках букетів, новорічних газет, у «Шкільному єралаші», виставці малюнків «Майбутнє в твоїх руках» та конкурсі «Веселка творчості», де були виставлені вишивки, роботи наших учнів. Суттєву роль у здійсненні роботи школи з виховання свідомого громадянина України зі сформованою життєвою компетентністю була діяльність з превентивного виховання. Превентивне виховання в школі – це система підготовчих та профілактичних дій педагогів спрямованих на запобігання формувань в учнів негативних звичок, рис характеру, проявам асоціальної поведінки підлітків та організацію належного догляду за діяльністю школярів. Учні взяли участь у конкурсі «Молодь обирає здоров’я. Завданням превентивного виховання в минулому навчальному році було: забезпечення формування в учнів високих моральних якостей, які є головним чинником вибору способів поведінки. В школі проводилася просвітницька робота щодо здорового способу життя. Це профілактика шкідливих звичок серед підлітків, профілактика ВІЛ, СНІДу. Проходили тематичні місячники з пропаганди здорового способу життя, тренінги, усні журнали, зустрічі з медичними працівниками, перегляд фільмів, слухання лекцій тощо. Правовий аспект превентивного виховання в нашій школі включав в себе охорону і захист прав особистості, формування в учнів правової культури. Проводилися уроки права, проходили тижні правового виховання, проводилася індивідуальна робота з дітьми, схильними до правопорушень, класні години на правові теми. Системою виховної роботи навчально-виховного комплексу передбачено залучення до виховного процесу батьківської громадськості. Співпраця педагогічного колективу та батьків здійснювалася через спілкування на батьківських зборах, спільне обговорення питань на засідання ради школи, піклувальної ради, ради з профілактики правопорушень, громадської Ради. Значне місце у виховній діяльності НВК займає організація діяльності органів учнівського самоврядування та взаємодія з ними педагогічного колективу. Залучення учнів до спільної роботи зі здійснення демократичного управління навчально-виховним процесом сприяло активізації їх громадської діяльності, зацікавленості результатами колективних справ. Питання сформованості та роз витку класних колективів, створення в них сприятливого для самореалізації особистості соціально-психологічного мікроклімату залишається актуальним. Методичним супроводженням виховної роботи було засідання методичного об’єднання класних керівників, практичні семінари, виступи класних керівників на нарадах, педагогічних радах дали можливість досягнути певних результатів всьому колективу в цілому та кожному класному керівникові окремо. Прагнення до успіху у вихованні молодих громадян України педагогічний колектив школи реалізує через формування відно¬син між членами навчально-виховного процесу, які мають розвиватися на основі співробітництва і ділового партнерства. А в цьому дуже допомагала психологічна та соціальна служби. Робота психологічної та соціальної служб була організована відповідно до річного плану роботи школи. Практичний психолог та соціальний педагог Стетюха Л.М. працювала з дітьми, схиль¬ними до правопорушень, та їх батьками; проводила групові соціально-психологічні дослідження серед учнів і вчителів, індивідуальне консультування, корекційно-відновлювальну та розвивальну роботу з учнями. Проведено значну за обсягом роботу.