Вітаю Вас, Гість
Методична робота

Вчитель як фахівець живе доти, поки вчиться 
                                                         К.Д.Ушинський
 

Проблема, над якою працює

педагогічний колектив:


«Використання інноваційних

технологій у процесі

викладання навчальних предметів

та у позакласній роботі в умовах модернізації освіти»

Новий час ставить нові вимоги до школи, учителя, потребує того, щоб кожен педагог відчув необхідність у творчому зростанні, був психологічно і професійно готовим зробити особистий внесок у розбудову школи, бо активність і творча ініціатива кожної людини – реальний показник подальшого розвитку всієї держави.

У Національній доктрині розвитку освіти України визначається державна політика в галузі освіти. Особливу увагу приділено активізації методичної роботи закладів освіти, підкреслюється значення методичного супроводу для професійного зростання педагогічних кадрів, підвищення їхньої кваліфікації. У 2013-2014 навчальному році школа  працює над проблемою «Використання інноваційних технологій у процесі викладання навчальних предметів та у позакласній роботі в умовах модернізації освіти».

Методична робота в школі носить комплексний характер, визначається залежно від потреб учителів того чи іншого фаху, на основі кількісного і якісного аналізів педагогічних кадрів, стану навчально-виховного процесу, виділення найбільш актуальних проблем роботи школи і здійснюється в кількох напрямках:

а) забезпечення безперервного підвищення кваліфікації учителів через систему методичних семінарів, звітів на методичних об’єднаннях, проведення методичних тижнів, проходження курсів підвищення кваліфікації вчителів при Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, створення умов для самоосвітньої роботи вчителів, розвитку їх творчих здібностей тощо;

б) вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду кращих учителів школи, району, області, країни  над науково-методичними проблемами, підготовку і проведення педрад, панорам и творчих уроків, відкритих уроків та позакласних заходів, участь у роботі методичних семінарів району, області;

в) розвиток у членів педагогічного колективу нового педагогічного мислення;

г) удосконалення методичного забезпечення навчальних кабінетів, поповнення шкільної бібліотеки методичною літературою, використання інформаційних технологій як допоміжних засобів навчання, аудіо засобів в удосконаленні уроку і підвищенні його ефективності.

Основним принципом, на основі якого здійснюється методична робота як система в школі, є принцип діагностичного підходу. Він означає організацію методичної роботи на підставі аналітичної інформації про стан професійної компетенції педагогічних працівників та їх потреб, результатів педагогічної діяльності та оцінювання ефективності методичної роботи.

Принцип діагностичного підходу до організації методичної роботи допоміг створити дану структуру методичної роботи, обрати єдину науково-методичну проблему школи, яка організовує, робить цілісним увесь комплекс форм, являючи собою свого роду системовизначальний фактор. Ріст професіоналізму педагогічних кадрів здійснюється через систему роботи на діагностичній основі: різного роду анкетувань, тестувань, співбесід.

Зміст, структура, форми науково-методичної роботи  в школі не лише відповідають запитам кожного педагога, потенційним можливостям творчих учителів; вони побудовані і з врахуванням  специфіки роботи предметних методичних об’єднань. Зміст і напрямок кожного визначаються навчальним планом і програмами. Організовує та координує науково-методичну роботу в школі методична рада, якою керує заступник директора з навчально–виховної роботи. До методичної ради входять керівники методичних об’єднань, творчі вчителі.

Методична рада взаємодіє з методичними об’єднаннями,  психологічною службою.

На засіданнях методичної ради розглядаються важливі питання навчально-виховного процесу, затверджуються плани роботи методичних об’єднань.

Основними формами проведення методичної роботи є: лекції, доповіді, інформації, повідомлення, практичні заняття, відкриті уроки, захист моделі сучасного уроку.


Основними завданнями на 2013-2014  н.р. є наступні:

 1. Всю роботу навчально-виховного комплексу направити на розв’язання основної методичної проблеми  «Використання інноваційних технологій в процесі викладання навчальних предметів та у позакласній роботі в умовах модернізації освіти».

 2. Впроваджувати у навчально-виховний процес новий Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти й нові навчальні програми з усіх базових дисциплін у 5 класі.

 3.Роботу дошкільного підрозділу направити на виконання поставлених завдань Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», забезпечувати виконання вимог Державних стандартів дошкільної освіти.

 4. Організація системної роботи виявлення, вивчення, узагальнення, схвалення, поширення передового педагогічного досвіду

 5. Здійснювати системну ціленаправлену роботу з обдарованими учнями.

 6. Продовжити роботу з розвитку соціальної активності вихованців через різні форми учнівського самоврядування, удосконалення рейтингової системи, впровадження проектної діяльності.

 7.  Врахувати національні традиції і здобутки етнопедагогіки у вихованні дітей шкільного та дошкільного віку через діяльність гуртків народознавчого напрямку, куточків народознавства, історії школи та бойової слави.

8. Удосконалити діяльність з організації батьківського всеобучу через проведення засідань батьківського лекторію із урахуванням вікових особливостей учнів та дошкільнят.

9. Організувати роботу з надання психологічного супроводу виховної діяльності.

          Керівництво методичною роботою здійснює методична рада, яка працює на базі шкільного методичного кабінету.

             

             

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які є керівниками шкільних методичних об’єднань, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються можливості шкільного методичного кабінету, де сконцентровані нормативні документи про освіту, аналітичні матеріали, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи  учителів, матеріали діяльності шкільних методичних об’єднань, буклети учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів конкурсів  тощо.

     Результативною є робота шкільних методичних об’єднань. Учителі  української мови та літератури Балицька В.В., світової літератури Горпинченко С.М., математики Жук Н.І., Виходець Л.Г., історії Павлова Н.О.,  хімії Павленко Л.І., учителі початкових класів В’юн І.В., Мальованик Л.І., Гордієнко С.О. проводять відкриті уроки, виховні заходи, діляться досвідом роботи, мають високий рівень педагогічної майстерності.

           

           

Педагогічні працівники впроваджують у практику роботи інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. Інформаційно-комунікативні технології навчання активно застосовують В’юн І.В., Жук Н.І, Виходець Л.Г., Стетюха Л.М. 


 Робота з обдарованими дітьми

в ході реалізації методичної проблеми

        

Всебічний розвиток обдарувань школярів здійснюється в ході навчальної діяльності і під час проведення позакласних заходів.  Це відкриті уроки, різноманітні конкурси, вікторини, семінари, предметні тижні,  спортивні змагання в ході яких учні не тільки поглиблюють знання з предметів, а й мають можливість розвивати інтелект, художньо-естетичні смаки, ерудицію, вміння спілкуватись.  

 

                                                                Наші досягнення

Учні школи є неодноразовими переможцями районних та учасниками обласних олімпіад, інтелектуальних конкурсів "Колосок”, "Совенятко”,
"Кришталева Сова”, "Лелека” та ін.


Лауреати обласного конкурсу
  "Сходинки духовності”

             

Філоненко Сніжана – переможець районного та учасник обласного конкурсу ім. П.Яцика , переможець конкурсу читців Шевченківської поезії